Algemene voorwaarden voor de huur van vaartuigen van ‘Bootje bij Loetje’ 2023/2024 2024/2025

Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden voor de huur van vaartuigen van bootje bij Loetje.

1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a) Verhuurder: bootje bij Loetje, handelend onder de naam bootje bij Loetje;
b) Huurder: (natuurlijk of rechts-) persoon die namens zichzelf, of namens een groep, de overeenkomst met verhuurder afsluit;
c) Huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij verhuurder zich verbindt om huurder tegen betaling een vaartuig zonder bemanning in gebruik te geven voor een bepaalde vooraf afgesproken duur;
d) Vaartuig: het vaartuig van verhuurder, inclusief alle ingebouwde elektronica en verdere toebehoren.
e) Door te reserveren/huren gaat de klant, hierna ‘huurder’, automatisch akkoord met de voorwaarden zoals alhier beschreven.

2. Algemeen
1) Verhuurder verhuurt vaartuigen per heel uur. De vaartuigen dienen in alle gevallen voor zonsondergang terug te zijn op de verhuurlocatie, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen.
2) Een vaartuig mag door maximaal 7 personen tegelijk worden bemand. Een (1) aangelijnde hond is toegestaan de huurder dient zelf te zorgen voor een kleed waarop de hond tijdens de gehele vaart plaats op neemt. 
     Indien het vaartuig niet vrij van haren uitwerpselen die worden achtergelaten door huurder, is deze een bedrag van tenminste € 50,- aan schoonmaakkosten verschuldigd.
3) De minimumleeftijd om een vaartuig bij verhuurder te kunnen huren en/of besturen is 18 jaar.
4) Het is verboden de vaartuigen van verhuurder te besturen onder invloed van alcohol en/of drugs, waarbij dezelfde regels gelden als in het wegverkeer.
5) Het gebruik van confetti, vuurwerk, rijst e.d. is niet toegestaan aan boord.
6) Er mag geen afval overboord gegooid worden. Na de huurperiode kan huurder het afval kwijt in de vuilnisbak op de verhuurlocatie. Indien het vaartuig niet vrij van afval wordt achtergelaten door huurder, 
     is deze een bedrag van tenminste € 50,- aan schoonmaakkosten verschuldigd.
7) Huurder dient te zorgen voor zo min mogelijk overlast voor anderen op het water en voor omwonenden. Live muziek en/of elektrisch versterkte muziek aan boord is niet toegestaan.
8) In de schemering is het verplicht het meegeleverde licht zichtbaar te gebruiken.
9) Het is niet toegestaan het vaartuig onbeheerd achter te laten.
10) Bij slecht weer (zeer dichte mist, aanhoudende regen, onweer of storm) behoudt verhuurder zich het recht voor de overeenkomst per direct (gedeeltelijk) te ontbinden, 
       verhuurder zal huurden de helft van de niet gevaren tijd van de duur van de huur vergoeden.
11) Verhuurder kan de overeenkomst direct ontbinden en het vaartuig onmiddellijk terugnemen, indien huurder zich niet houdt aan de algemene voorwaarden. 
       Huurder is ook dan verplicht de volledige huurprijs te voldoen over de vooraf afgesproken periode.
12) Verhuurder dient 50 meter afstand van de aanwonende plas eigenaren.
13) koken, bakken, BBQen (open) vuur aan boord is verboden.
14)Er mogen geen objecten (zoals opblaasbanden, kano’s, SUP's, touwen, etc.) achter de boot gesleept worden. Voeten en handen dient men tijdens het varen binnen de boot te houden.

3. Vaargebied en vaarregels
1) De vaartuigen mogen worden gebruikt op de Reeuwijkse plassen. Het gebruik van de vaartuigen buiten dit gebied is niet toegestaan. 
2) Huurder dient zoveel mogelijk aan de rechterkant te varen.
3) Huurder dient zich te houden aan het Nederlandse Vaarreglementen.
4) Huurder dient te allen tijde goed rekening te houden met medegebruikers van het water en in het bijzonder bij bruggen, kruisingen en smalle gedeeltes. Dit betekent ook het niet te ruim nemen van bochten.
5) Het is verboden aan te meren onder en/of aan bruggen, prive eilanden en tuinen van aanwonende.
6) De belangrijkste vaarregels zullen huurder schriftelijk worden overhandigd bij aanvang van de huurperiode.
7) De maximale snelheid is afgesteld op 6 km per uur een rem zit niet op de boot, u dient dan ook minimaal 8 meter afstand te houden van uw voorligger.
8) Zwemmers, zeilboot, kano, of supper heeft altijd voorrang.
9) Het dodemanskoord dient i.v.m. de veiligheid tijdens het daadwerkelijke varen te allen tijde om de pols gedragen te worden.

4. Verplichtingen van verhuurder
1) Bij de aanvang van de huurperiode draagt verhuurder het vaartuig over aan huurder.
2) Verhuurder wijst huurder voor aanvang van de huurperiode op eventueel al bestaande schade aan het vaartuig en legt deze schriftelijk vast.

5. Verplichtingen van huurder
1) Huurder dient zich te allen tijde te houden aan de aanwijzingen van verhuurder.
2) Huurder wordt geacht over voldoende vaardigheden te beschikken voor een zorgzame en veilige omgang met het vaartuig.
3) Huurder zal het vaartuig als een goed schipper en overeenkomstig de bestemming en deze algemene voorwaarden gebruiken en zal geen veranderingen in het vaartuig aanbrengen.
4) Huurder zal het vaartuig zonder schriftelijke toestemming van verhuurder niet in gebruik afstaan.
5) Het vaartuig en de inventaris (zoals kaarten, reddingsvesten, peddels, kussens, landvasten,stootkussens etc.) die huurder van verhuurder meekrijgt dienen na de huurperiode in dezelfde staat te worden afgeleverd 
     als waarin deze zich bevonden bij aanvang van de huur. Bij vermissing of schade brengt verhuurder huurder een bedrag ter waarde van de vervangingswaarde/herstelwaarde in rekening.
6) Huurder dient voor afvaart te controleren of de in de huurovereenkomst opgenomen inventaris aanwezig, volledig en deugdelijk is. Indien dit niet het geval is, dient huurder hiervan, voor afvaart, verhuurder in kennis te stellen.
7) Huurder dient voor afvaart het vaartuig te controleren op eventuele niet door verhuurder vastgelegde schade.  
     Indien huurder vaststelt dat er sprake is van niet door verhuurder vastgelegde schade, dient huurder hiervan, voor afvaart, verhuurder in kennis te stellen.
8) Alleen indien vooraf schriftelijk overeengekomen mag huurder het vaartuig op een andere plaats inleveren.
9) Mocht huurder de afgesproken tijd van terugkomst om welke reden dan ook niet gaan halen, dan dient huurder verhuurder hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch in kennis te stellen.   
     Indien het vaartuig meer dan een kwartier later dan het afgesproken tijdstip op de overeengekomen plaatswordt overgedragen, brengt verhuurder euro 30,- per kwartier extra in rekening en  
     heeft verhuurder recht op vergoeding van eventuele verdere (gevolg-) schade, tenzij de verlate teruggave niet aan huurder kan worden toegerekend.
10) In geval van calamiteiten dient huurder zo spoedig mogelijk contact op te nemen met verhuurder info@bijloetje.nl en telefonisch via 06-20037766 / 0638005973

6. Aansprakelijkheid schade
1) Verhuurder zorgt dat het vaartuig ten behoeve van huurder verzekerd is voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) en cascoschade voor de vaart in het tussen verhuurder en huurder overeengekomen vaargebied. 
     Per vaartuig geldt voor huurder een niet af te kopen eigen risico van euro 250,- per geval bij W.A. en casco-schade.
2) Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het vaartuig alsmede voor door hem en/of medeopvarenden aan derden veroorzaakte schade voor zover niet gedekt door de verzekering, 
     ontstaan gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zich heeft, met inachtneming van- en eventueel met uitzondering van -het hierna gemelde.
3) Bij verlies, c.q. diefstal van het vaartuig is huurder in alle gevallen geheel aansprakelijk voor de door verhuurder geleden schade.
4) Wanneer sprake is van ernstige onkunde, nalatigheid, roekeloosheid en/of het niet nakomen van aanwijzingen van verhuurder en/of diens personeel wordt door verhuurder geen beroep op de verzekering gedaan, 
     maar is huurder volledig aansprakelijk voor alle geleden (gevolg) schade voor verhuurden en/of derden.
5) Huurder is in gebreke als blijkt dat hij verplichtingen ingevolge deze algemene voorwaarden niet nakomt. Bij niet-nakoming hiervan en/of
     meldingen van overlast als gevolg hiervan is huurder volledig aansprakelijk voor alle (gevolg) schade en kosten die verhuurder moet maken en (gevolgen van) eventuele claims van derden aan verhuurder.
6) Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of 
    ten gevolge van het huren van een vaartuig van verhuurder. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade.
    Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grote schuld door verhuurder. 
    Deze wettelijke schadevergoeding door verhuurder aan huurder zal maximaal het bedrag zijn dat verhuurder van zijn wettelijke aansprakelijkheidsverzekering vergoed krijgt voor het in geding zijnde incident.
7) Verhuurder wijst expliciet op het gevaar van inklemmen van ledematen tussen het vaartuig en andere objecten en op het feit dat het aluminium
     waarvan het vaartuig is gemaakt in de zomer zeer warm kan worden. Ook hiervoor kan verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden.
8) Kinderen (tot 18 jaar) vallen onder de verantwoording van de ouders/verzorgers.
9) Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van eigendommen die huurder meeneemt op het vaartuig.
10) Huurder moet schade van welke aard dan ook, dan wel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, zo spoedig mogelijk aan verhuurder mededelen. 
       Schade die niet is gemeld (zowel aan het vaartuig als aan derden), wordt volledig op huurder verhaald en valt niet onder de verzekering.
11) Huurder is in alle gevallen volledig aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte (gevolg) schade indien hij het vaartuig gebruikt buiten het in de deze algemene voorwaarden benoemde vaargebieden zoals vermeld in artikel 3.
12) Indien het vaartuig door huurder niet in dezelfde staat als waarin hij het heeft ontvangen wordt overgedragen, is verhuurder gerechtigd op kosten van huurder het vaartuig in de staat te herstellen als waarin het zich bij 
       aanvang van de huurperiode bevond. Dit laatste geldt niet wanneer bedoelde kosten door de verzekering zijn afgedekt. Dan is huurder alleen het eigen risico van euro 250,- verschuldigd
13) De verzekeringsvoorwaarden van verhuurder zullen op verzoek van huurder aan hem ter inzage worden gegeven.

7. Reserveringen
1) Het maken van reserveringen voor één of meer vaartuigen is mogelijk via Internet of telefonisch. Reserveringen zijn pas geldig na bevestiging door verhuurder, via internet of schriftelijk.
2) Betaling geschiedt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bij het maken van de reservering, door middel van Ideal (internetbankieren) of contant op de verhuurlocatie.
3) Bij annulering korter dan 48 uur van tevoren van een bevestigde reservering of bij afwezigheid van huurder op de gereserveerde datum en tijd is huurder het gehele huurbedrag verschuldigd en 
     heeft huurder geen recht op een alternatief.
4) Als huurder zonder telefonisch bericht vooraf meer dan 1 uur later is dan het afgesproken begintijdstip, is huurder het gehele huurbedrag verschuldigd en heeft verhuurder het recht het vaartuig aan iemand anders te verhuren. 
     Huurder heeft dan geen recht op een alternatief.Door de verhuurder kan uit coulance een waardebon worden uitgegeven deze kan uitsluitend gebruikt worden door de boeker en de geldigheid is 30 dagen na oorspronkelijke       boekdatum
5) In geval van wijzigen van de reservering door huurder kan hij verhuurder om in de plaatsstelling van een derde verzoeken.

8. Verhuur ter plaatse zonder reservering
   Ook zonder reservering is het in sommige gevallen mogelijk een vaartuig te huren. Betaling geschiedt dan ter plaatse voor ingang van de
   huurovereenkomst, door middel van contante betaling.

9. Borgstelling
    Voordat de huurovereenkomst in kan gaan, dient huurder ter plaatse €150,00 borg te voldoen (bij schade of vermissing is eigen risico € 250,00) en een geldig legitimatiebewijs voor te leggen, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen. 
    Het legitimatiebewijs dient van huurder te zijn. De door huurder betaalde borg in combinatie met een kopie van het legitimatiebewijs geldt als borgstelling. 
    Als de overeenkomst volgens de overeengekomen voorwaarden is afgelopen en er geen schade is geconstateerd, wordt de borg de eerst volgende werkdag geretourneerd.

Kosten
brand/ schade / ontbreken van luxe zitkussen    € 175,00 per kussen
brand/ schade / ontbreken rugkussen                 € 325,00 per kussen
schade / ontbreken stootwillen per stuk              €    40,00 per stuk 
schade / ontbreken stootrand zwart kunststof  buitenzijde sloep op nacalculatie
schade / ontbreken stootwil zwart rubber voorzijde sloep € 150,00 
schade / ontbreken drijfvest                                              €    60,00 per stuk
schade / ontbreken Boot touw,bootlijn of scheepslijn € 25,00 per stuk
schade / ontbreken dodemanskoord                                 € 25,00
schade / ontbreken accusleutel                                         € 20,00
schade / ontbreken lensplug                                              € 20,00 
schade / ontbreken besturing gasconsole op nacalculatie
schade / ontbreken van aandrijving/ schroef op nacalculatie
schade buitenzijderomp plaatwerk aan de sloep op nacalculatie
schade / ontbreken stootrand zwart kunststof  buitenzijde sloep op nacalculatie
schade binnenzijde plaatwerk aan de sloep op nacalculatie 
schade bestickering op nacalculatie
bovengenoemde genoemde prijzen zijn excl 21% btw
Is de schade hoger dan het borg bedrag dan zal de verhuurder u aanspakkelijk stellen voor de bovengenoemd bedrag.

10. Klachten en geschillen
1) Bij klachten dient huurder binnen een week na de huurdatum verhuurder daarvan schriftelijk in kennis te stellen, met deugdelijke toelichting en onderbouwing van de klacht.
2) Op de huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de bevoegde rechter te Rotterdam is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

 

Elektrisch varen is veel stiller dan varen met een boot met een brandstofmotor en het geeft geen uitlaatgassen af, waardoor het een milieuvriendelijke optie is. Dit betekent dat u kunt genieten zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over vervuiling en lawaai.
De Reeuwijkse plassen zijn ontstaan als gevolg van de turfwinning in het gebied. De rechthoekige vormen van de plassen zijn een gevolg van de verkavelingsgrenzen uit de tijd voor de ‘Grote Ontginning’.

De Reeuwijkse Plassen bieden een uniek landschap van water, rietvelden en moerasbossen en zijn een populaire bestemming voor watersporters en natuurliefhebbers. De Reeuwijkse Plassen zijn onderdeel van het Groene Hart, een gebied dat bekend staat om zijn groene landschap, historische dorpen en steden en de vele mogelijkheden voor recreatie. Reeuwijk is een belangrijk onderdeel van dit gebied en biedt een unieke combinatie van natuur, cultuur en recreatie.

dronefoto
Ik vond het superleuk om Reeuwijk een keer van de andere kant te zien. Je herkent de plekken wel maar op deze manier beleef je de plassen echt op een andere manier.
Marcel van den Brink
Ik woon al 25 jaar in Reeuwijk maar wist echt niet dat het plassengebied zo mooi en vooral zo groot is. Wat een prachtig relaxmiddagje gewoon bij ons 'om de hoek'!
Miriam de Haan
Met vrienden een dagje varen. Dit pakte boven verwachting leuk uit. Wat een mooie, nee wat een fantastische omgeving. En een fijne boot. Dikke aanrader!
Willem

Bootje bij Loetje | Ontwerp & realisatie Kjoew & De Goudse Wolf

Bootje bij Loetje
Ontwerp & realisatie Kjoew & De Goudse Wolf