Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden voor de huur van sloepen van bootje bij Loetje.

1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a) Verhuurder: bootje bij Loetje, handelend onder de naam bootje bij Loetje;
b) Huurder: (natuurlijk of rechts-) persoon die namens zichzelf, of namens een groep, de overeenkomst met verhuurder afsluit;
c) Huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij verhuurder zich verbindt om huurder tegen betaling een sloep zonder bemanning in gebruik te geven voor een bepaalde vooraf afgesproken duur;
d) Sloep: het sloep van verhuurder, inclusief alle ingebouwde elektronica en verdere toebehoren.
e) Door te reserveren/huren gaat de klant, hierna ‘huurder’, automatisch akkoord met de voorwaarden zoals alhier beschreven.

2. Algemeen
1) Verhuurder verhuurt sloepen per heel uur. De sloepen dienen in alle gevallen voor zonsondergang terug te zijn op de verhuurlocatie.
2) Een sloep mag door maximaal 7 personen(7 hoofden)  tegelijk worden bemand. Een (1) aangelijnde hond is toegestaan de huurder dient zelf te zorgen voor een kleed waarop de hond tijdens de gehele vaart plaats op neemt. Indien het sloep niet vrij van haren uitwerpselen die worden achtergelaten door huurder, is deze een bedrag van tenminste € 50,- aan schoonmaakkosten verschuldigd.
3) De minimumleeftijd om een sloep bij verhuurder te kunnen huren en/of besturen is 18 jaar.
4) Het is verboden de sloepen van verhuurder te besturen onder invloed van alcohol en/of drugs, waarbij dezelfde regels gelden als in het wegverkeer.
5) Het gebruik van confetti, vuurwerk, rijst e.d. is niet toegestaan aan boord.
6) Na de huurperiode dient de huurder de sloep schoon achter te laten op de verhuur locatie is geen afvalbak aanwezig. Indien het niet vrij van afval wordt achtergelaten door huurder, is deze een bedrag van tenminste € 50,- aan schoonmaakkosten verschuldigd.
8) Het is niet toegestaan het sloep onbeheerd achter te laten.
10) Bij slecht weer (zeer dichte mist, aanhoudende regen, onweer of storm) behoudt verhuurder zich het recht voor de overeenkomst per direct (gedeeltelijk) te ontbinden.
11) Verhuurder kan de overeenkomst direct ontbinden en het sloep onmiddellijk terugnemen, indien huurder zich niet houdt aan de algemene voorwaarden. 
Huurder is ook dan verplicht de volledige huurprijs te voldoen over de vooraf afgesproken periode.
12) Verhuurder dient 50 meter afstand van de aanwonende plas eigenaren.
13) koken, bakken, BBQ-en (open) vuur aan boord is verboden.
14)Er mogen geen objecten (zoals opblaasbanden, kano’s, SUP's, touwen, etc.) achter de boot gesleept worden. Voeten en handen dient men binnen de boot houden.                                           
15)Bij aankomst dient u uw voertuigen uitsluitend parkeren op de Notaris Dáumarielaan.
3. Vaargebied.
1) De sloepen mogen worden gebruikt op de Reeuwijkse plassen. Het gebruik van de sloepen buiten dit gebied is niet toegestaan. 
2)Het dodemanskoord dient i.v.m. de veiligheid tijdens het daadwerkelijke varen te allen tijde om de pols gedragen te worden.
4. Verplichtingen van verhuurder
1) Bij de aanvang van de huurperiode draagt verhuurder het sloep over aan huurder.
2) Verhuurder wijst huurder voor aanvang van de huurperiode op eventueel al bestaande schade aan het sloep en legt deze schriftelijk vast.
5. Verplichtingen van huurder
1) Huurder dient zich te allen tijde te houden aan de aanwijzingen van verhuurder.
2) Huurder wordt geacht over voldoende vaardigheden te beschikken voor een zorgzame en veilige omgang met het sloep.
3) Huurder zal het sloep als een goed schipper en overeenkomstig de bestemming en deze algemene voorwaarden gebruiken en zal geen veranderingen in het sloep aanbrengen.
4) Huurder zal het sloep zonder schriftelijke toestemming van verhuurder niet in gebruik afstaan.
5) Het sloep en de inventaris (zoals kaarten, reddingsvesten, peddels, kussens, landvasten, stootkussens etc.) die huurder van verhuurder meekrijgt dienen na de huurperiode in dezelfde staat te worden afgeleverd als  waarin deze zich bevonden bij aanvang van de huur. Bij vermissing of schade brengt verhuurder huurder een bedrag ter waarde van de vervangingswaarde/herstelwaarde in rekening.
6) Huurder dient voor afvaart te controleren of de in de huurovereenkomst opgenomen inventaris aanwezig, volledig en deugdelijk is. Indien dit niet het geval is, dient huurder hiervan, voor afvaart, verhuurder in kennis te stellen.
7) Huurder dient voor afvaart het sloep te controleren op eventuele niet door verhuurder vastgelegde schade. Indien huurder vaststelt dat er sprake is van niet door verhuurder vastgelegde schade, dient huurder hiervan, voor afvaart, verhuurder in kennis te stellen.
8) Alleen indien vooraf schriftelijk overeengekomen mag huurder het sloep op een andere plaats inleveren.
9) Mocht huurder de afgesproken tijd van terugkomst om welke reden dan ook niet gaan halen, dan dient huurder verhuurder hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch in kennis te stellen.   
 Indien het sloep meer dan een kwartier ( of deel hiervan) later dan het afgesproken tijdstip op de overeengekomen plaats wordt overgedragen, brengt verhuurder euro 30,- per kwartier extra in rekening en heeft verhuurder recht op vergoeding van eventuele verdere (gevolg-) schade, tenzij de verlate teruggave niet aan huurder kan worden toegerekend.
10) Is de schade hoger dan het borg bedrag dan zal de verhuurder u aansprakelijk stellen voor de ondergenoemd bedrag                                                                                                                                
6. Aansprakelijkheid schade
1) Verhuurder zorgt dat het sloep ten behoeve van huurder verzekerd is voor cascoschade voor de vaart in het tussen verhuurder en huurder overeengekomen vaargebied. Per sloep geldt voor huurder een niet af te kopen eigen risico van euro 250,- per geval.
2) Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het sloep alsmede voor door hem en/of medeopvarenden aan derden veroorzaakte schade voor zover niet gedekt door de verzekering, 
ontstaan gedurende de tijd dat hij het sloep onder zich heeft, met inachtneming van- en eventueel met uitzondering van -het hierna gemelde.
3) Bij verlies, c.q. diefstal van het sloep is huurder in alle gevallen geheel aansprakelijk voor de door verhuurder geleden schade.
4) Wanneer sprake is van ernstige onkunde, nalatigheid, roekeloosheid en/of het niet nakomen van aanwijzingen van verhuurder en/of diens personeel wordt door verhuurder geen beroep op de verzekering gedaan, maar is huurder volledig aansprakelijk voor alle geleden (gevolg) schade voor verhuurden en/of derden.
5) Huurder is in gebreke als blijkt dat hij verplichtingen ingevolge deze algemene voorwaarden niet nakomt. Bij niet-nakoming hiervan en/of meldingen van overlast als gevolg hiervan is huurder volledig aansprakelijk voor alle (gevolg) schade en kosten die verhuurder moet maken en (gevolgen van) eventuele claims van derden aan verhuurder.
6) Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of 
 ten gevolge van het huren van een sloep van verhuurder. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grote schuld door verhuurder. Deze wettelijke schadevergoeding door verhuurder aan huurder zal maximaal het bedrag zijn dat verhuurder van zijn aansprakelijkheidsverzekering vergoed krijgt voor het in geding zijnde incident.
7) Verhuurder wijst expliciet op het gevaar van inklemmen van ledematen tussen het sloep en andere objecten en op het feit dat het aluminium waarvan het sloep is gemaakt in de zomer ‘’zeer’’ warm kan worden. Ook hiervoor kan verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden.
8) personen (tot 21 jaar) vallen onder de verantwoording van de ouders/verzorgers.
9) Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van eigendommen die huurder meeneemt op het sloep.
10) Huurder moet schade van welke aard dan ook, dan wel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, zo spoedig mogelijk aan verhuurder mededelen. 
 Schade die niet is gemeld (zowel aan het sloep als aan derden), wordt volledig op huurder verhaald en valt niet onder de verzekering.
11) Huurder is in alle gevallen volledig aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte (gevolg) schade indien hij het sloep gebruikt buiten het in de deze algemene voorwaarden benoemde vaargebieden zoals vermeld in artikel 3.
12) Indien het sloep door huurder niet in dezelfde staat als waarin hij het heeft ontvangen wordt overgedragen, is verhuurder gerechtigd op kosten van huurder het sloep in de staat te herstellen als waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond. Dit laatste geldt niet wanneer bedoelde kosten door de verzekering zijn afgedekt. Dan is huurder alleen het eigen risico van euro 250,- verschuldigd
13) De verzekeringsvoorwaarden van verhuurder zullen op verzoek van huurder aan hem ter inzage worden gegeven.
7. Reserveringen
1) Het maken van reserveringen voor één of meer sloepen is mogelijk via Internet of telefonisch. Reserveringen zijn pas geldig na bevestiging door verhuurder, via internet of schriftelijk.
2) Betaling geschiedt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bij het maken van de reservering, door middel van IDeal (internetbankieren) of contant op de verhuurlocatie.
3) Bij annulering korter dan 48 uur van tevoren van een bevestigde reservering of bij afwezigheid van huurder op de gereserveerde datum en tijd is huurder het gehele huurbedrag verschuldigd en 
heeft huurder geen recht op een alternatief.
4) Als huurder zonder telefonisch bericht vooraf meer dan 1 uur later is dan het afgesproken begintijdstip, is huurder het gehele huurbedrag verschuldigd en heeft verhuurder het recht het sloep aan iemand anders te  verhuren. Huurder heeft dan geen recht op een alternatief. 
5) In geval van wijzigen van de reservering door huurder kan hij verhuurder om in de plaats stelling van een derde verzoeken.
8. Verhuur ter plaatse zonder reservering Ook zonder reservering is het in sommige gevallen mogelijk een sloep te huren. Betaling geschiedt dan ter plaatse voor ingang van de huurovereenkomst, door middel van contante pin IDeal betaling.
9. Borgstelling
 Voordat de huurovereenkomst in kan gaan, dient huurder ter plaatse € 150,00 borg te voldoen (bij schade of vermissing is eigen risico tenminste €  250,00) en een geldig legitimatiebewijs voor te leggen, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen. Het legitimatiebewijs dient van huurder te zijn. De door huurder betaalde borg in combinatie met een kopie van het legitimatiebewijs geldt als borgstelling.  Als de overeenkomst volgens de overeengekomen voorwaarden is afgelopen en er geen schade is geconstateerd, wordt de borg de eerst volgende werkdag via de bank geretourneerd.

Kosten
brand/ schade / ontbreken van luxe zitkussen      € 175,00 per kussen
brand/ schade / ontbreken rug kussens                € 325,00 per kussen
schade / ontbreken stootwillen per stuk                €   40,00 per stuk 
schade / ontbreken stootrand zwart kunststof  buitenzijde sloep op nacalculatie
schade / ontbreken stootwil zwart rubber voorzijde sloep € 150,00 
schade / ontbreken drijfvest                                               €  60,00 per stuk
schade / ontbreken Boot touw, bootlijn of scheepslijn       €  25,00 per stuk
schade / ontbreken dodemanskoord                                 € 25,00
schade / ontbreken accusleutel                                         € 20,00
schade / ontbreken lensplug                                              € 20,00 
schade / ontbreken besturing gasconsole op nacalculatie
schade / ontbreken van aandrijving/ schroef op nacalculatie
schade buitenzijderomp plaatwerk aan de sloep op nacalculatie
schade / ontbreken stootrand zwart kunststof  buitenzijde sloep op nacalculatie
schade binnenzijde plaatwerk aan de sloep op nacalculatie 
schade stickers op nacalculatie
bovengenoemde genoemde prijzen zijn excl. 21% btw, verzendkosten en arbeidskosten 
Is de schade hoger dan het borg bedrag dan zal de verhuurder u aansprakelijk stellen voor de bovengenoemd bedrag.
10. Klachten en geschillen
1) Bij klachten dient huurder binnen een week na de huurdatum verhuurder daarvan schriftelijk in kennis te stellen, met deugdelijke toelichting en onderbouwing van de klacht.
2) Op de huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
Uitsluitend de bevoegde rechter te Rotterdam is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

In geval van calamiteiten dient huurder zo spoedig mogelijk contact op te nemen met verhuurder telefonisch via 06-20037766 06-38005973

Regels op het water
Huurder dient zich te houden aan het Nederlandse Vaarreglementen.
De belangrijkste vaarregels zullen huurder schriftelijk worden overhandigd bij aanvang van de huurperiode. Verhuurder kan de overeenkomst direct ontbinden en het sloep onmiddellijk terugnemen, indien huurder zich niet houdt aan de regels. 
Huurder dient te zorgen voor zo min mogelijk overlast voor anderen op het water en voor omwonenden. Live muziek en/of elektrisch versterkte muziek aan boord is niet toegestaan.
Belangrijkste vaarregels
1. Snelheid, max 6 km/u. Niet harder varen dan 6 km per uur (stapvoets) voor vaartuigen met
verbrandings-, elektro- of hybridemotor.
2. Geluidshinder. Het is verboden geluidshinder te veroorzaken. Geluid draagt over het water: op de
oever is te horen wat er in een boot wordt gezegd.
3. 50 Meter van de kant. Niet dichter dan 50 meter van de kant voor anker gaan of binnen 50 meter
langs de oever varen, tenzij u op weg bent naar een aanlegplaats of bij of in een doorvaart.
4. Vaargebied. Alleen varen in de sloten, tochten en weteringen die op de kaart van het gebied staan
aangegeven. Hiervan uitgezonderd zijn booteigenaren, die die ontheffing
hebben van artikel 5:31B, achtste lid van de AVP, in het gebied wonen, het vis- of jachtrecht
hebben dan wel civiele werkzaamheden verrichten.
5. Tijden. Alleen varen tussen 1uur voor zonsopkomst en 1 uur na zonsondergang.
6. Zicht. Alleen varen als het zicht meer dan 50 meter is.
7. Aanleggen. Alleen aanleggen bij een toegestane aanlegplaats en alleen bij een toegestane
aanlegplaats het vaartuig onbemand achterlaten.
8. Niet hinderen. Het vaartuig zodanig afmeren dat deze de overige scheepvaart niet hindert.
9. Obstakels. Blijf uit de buurt van stokken in het water; varen door de visnetten, die eraan
hangen, kan zowel aan uw vaartuig als aan de netten grote schade toebrengen. Stokken met
een rood-wit lint betekent fuiken of netten.
10. Wedstrijden. Blijf uit de buurt van wedstrijdparcoursen en voorkom dat u
wedstrijddeelnemers stoort.
2
C. Veilig varen op de plassen
1. Veiligheid en plezier gaan op het water samen. Recreëren op het water is, zeker bij mooi
weer, heel plezierig. Maar blijf alert, er kunnen altijd dingen gebeuren die direct actie
vereisen. Dus relax maar blijf wel serieus. Respecteer ieders genot.
2. Een schipper blijft altijd nuchter.
3. Geef elkaar de ruimte. Er is voldoende ruimte op de plas, je hoeft nergens persé naar toe en
je hebt de tijd. Dus waarom niet wat ruimer afstand houden van andere watersporters.
4. Zeilers en roeiers gaan voor op motorbootvaarders. Een motorboot is vele malen
makkelijker te manoeuvreren dan een zeil-, roeiboot of kano. Geef daarom aan deze
categorie altijd voorrang en voorkom golfslag bij kanoërs en roeiers.
5. Niet varen waar gezwommen wordt. Vaar nooit te dicht langs zwemmers, houd ruime
afstand. Als er vanuit de boot wordt gezwommen, altijd de motor uit! Gebruik een
schroefbeschermer. Dit voorkomt, dat zwemmers in direct contact kunnen komen met een
draaiende schroef.
6. Slepen. Gebruik drijvende lijnen bij het slepen. Dit voorkomt, dat een lijn verstrikt kan raken
in de schroef, waardoor je stilliggend een obstakel wordt van andere watersporters. Houd de
sleeplijnen voldoende lang!
7. Ritsen bij de doorgangen. Op de plas is meer dan voldoende ruimte, maar bij de doorgangen
is het soms dringen. Doe dat niet en laat ook hier, met respect, ruimte en anderen voor.
Ritsen voorkomt irritatie.

Elektrisch varen is veel stiller dan varen met een boot met een brandstofmotor en het geeft geen uitlaatgassen af, waardoor het een milieuvriendelijke optie is. Dit betekent dat u kunt genieten zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over vervuiling en lawaai.
De Reeuwijkse plassen zijn ontstaan als gevolg van de turfwinning in het gebied. De rechthoekige vormen van de plassen zijn een gevolg van de verkavelingsgrenzen uit de tijd voor de ‘Grote Ontginning’.

De Reeuwijkse Plassen bieden een uniek landschap van water, rietvelden en moerasbossen en zijn een populaire bestemming voor watersporters en natuurliefhebbers. De Reeuwijkse Plassen zijn onderdeel van het Groene Hart, een gebied dat bekend staat om zijn groene landschap, historische dorpen en steden en de vele mogelijkheden voor recreatie. Reeuwijk is een belangrijk onderdeel van dit gebied en biedt een unieke combinatie van natuur, cultuur en recreatie.

IMG_5132 (1)

Wij zijn gevestigd aan de Elfhoevenplas, Lucassenlaan 1-5 op de fiets en of auto vanaf landal 10 minuten, 

Omgeving
Landal De Reeuwijkse Plassen ligt midden in het Groene Hart, tussen de poldersloten, het wuivende riet en karakteristieke boerderijen. 
Met al het groen om je heen vergeet je bijna dat je in de Randstad zit. 
De ideale uitvalsbasis voor watersport op de Reeuwijkse Plassen of een uitstapje naar Gouda, Utrecht, Den Haag of Rotterdam.

De Reeuwijkse Plassen

Denk je aan de Reeuwijkse Plassen, dan denk je aan vaarplezier. Maar de plassen hebben heel wat meer te bieden. Tussen de waterwegen en meren door loop je over smalle weggetjes en spot je vogels.                            Rond het water ervaar je het polderland met rietkragen, dijken en boerenweggetjes.

Ik vond het superleuk om Reeuwijk een keer van de andere kant te zien. Je herkent de plekken wel maar op deze manier beleef je de plassen echt op een andere manier.
Marcel van den Brink
Ik woon al 25 jaar in Reeuwijk maar wist echt niet dat het plassengebied zo mooi en vooral zo groot is. Wat een prachtig relaxmiddagje gewoon bij ons 'om de hoek'!
Miriam de Haan
Met vrienden een dagje varen. Dit pakte boven verwachting leuk uit. Wat een mooie, nee wat een fantastische omgeving. En een fijne boot. Dikke aanrader!
Willem

Bootje bij Loetje | Ontwerp & realisatie Kjoew & De Goudse Wolf

Bootje bij Loetje
Ontwerp & realisatie Kjoew & De Goudse Wolf