De Reeuwijkse plassen ontdek je pas echt vanaf het water. Wij verhuren twaalf fluisterboten, waarmee je zelf op de plas kunt varen. De boten zijn eenvoudig te bedienen, geruisloos en zeer stabiel: in deze milieuvriendelijke boten de accu’s worden opgeladen door de zonnepanelen op het dak van het restaurant.

Voorwaarden en veel gestelde vragen luxe sloepen verhuur bij loetje
 In dit document vind je ons reglement welke betrekking heeft op de huur en verhuur van een milieuvriendelijke fluisterboot bij loetje. 
Je gaat bij het maken van deze reservering akkoord met de hierna beschreven punten.

Elektrische stille Sloepverhuur, kanoverhuur, Supboard verhuur, is een onderdeel van De Haas Kramer 
Kamer van koophandel: 91836573  Btw nummer: NL865788479B01

Artikel 1.
Algemeen
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Sloepverhuur Bootje bij loetjes, de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Sloepverhuur Bootje bij loetje kan tevens aangemerkt worden als verhuurder van vaartuigen
- Huurder: De natuurlijk persoon die met Sloepverhuur Bootje bij loetje een overeenkomst aangaat of aan wie Sloepverhuur Bootje bij loetje een offerte heeft uitgebracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (huur)overeenkomsten van Sloepverhuur Bootje bij loetje. Het door de Huurder zonder commentaar aangaan van een overeenkomst waarbij naar deze algemene voorwaarden verwezen wordt geldt als instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden.

Afwijzing van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van enige door de Huurder gehanteerde algemene voorwaarden worden van de hand gewezen. Dergelijke toepassing kan alleen geldig plaatsvinden indien partijen dit uidrukkelijk schriftelijk en vooraf overeen komen.

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden vastgelegd zijn, of waarover onduidelijkheid bestaat, dienen beoordeeld te worden naar de geest en het doel van deze algemene voorwaarden.

Sloepverhuur Bootje bij loetje behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te alle tijde worden doorgevoerd. Indien de huurders een wijziging niet willen accepteren, kan deze tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht zijn de overeenkomst beëindigen.

Artikel 2. 
Algemene regels
Sloepverhuur Bootje bij loetje verhuurt vaartuigen. De huurder dient zich conform deze algemene voorwaarden te gedragen en te allen tijde zorg te dragen voor naleving van alle in de algemene voorwaarden opgenomen regels door alle opvarenden. Indien blijkt dat huurder (of een persoon uit het gezelschap van huurder) zich niet conform de algemene voorwaarden van Sloepverhuur Bootje bij loetje gedraagt, behoudt Sloepverhuur Bootje bij loetje zich het recht voor de overeenkomst met huurder per direct te ontbinden. In een dergelijk geval bestaat geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden

Algemene openingstijden van Sloepverhuur Bootje bij loetje zijn van maandag tot en met zondag van 10:00 tot 20:00. 
Het reserveren van een sloep kan 24 uur per dag via www.bootjebijloetje.nl

Sloepverhuur Bootje bij loetje behoudt zich het recht voor om tijdens speciale dagen andere tarieven te hanteren.

De Huurder dient 18 jaar of ouder te zijn.

onze vaartuigen zijn door u (volwassenen) zelf varen zonder vaarbewijs zijn geschikt voor het vervoeren van maximaal 7 personen, Indien de huurder besluit meer personen aan boord van het vaartuig te laten komen wordt de volledige borg in rekening gebracht, tevens wordt de vaartocht direct beëindigd zonder dat huurder het recht heeft op restitutie van betaalde huren. Tot slot komen alle eventuele gevolgen hiervan voor rekening en risico van huurder. 

Het is verboden een vaartuig te besturen onder invloed van alcohol en/of drugs.

Huurder zal het vaartuig niet met een inwerkingzijnde motor, onbemand achter laten.

Vaarregels:

- Veiligheid gaat boven alles, neem nooit risico’s.
- Vaar altijd stuurboord (rechts met een zodanige snelheid dat er geen hinderlijke golfslag ontstaat. Houdt u ten alle tijden aan de maximale snelheden.
- Beroepsvaart (dus ook rondvaartboten) heeft altijd voorrang.
- Zorg ervoor dat voor anderen duidelijk is in welke richting u vaart. Benader bruggen zo dat u zichtbaar bent voor eventuele tegenliggers.
- Het is verboden om onder invloed van alcohol of drugs een vaartuig te besturen.
- U mag zonder schriftelijke toestemming het vaargebied niet verlaten.
- U mag alleen afmeren aan openbare steigers. U mag niet afmeren aan bomen, boeien,  onder of aan bruggen en op plaatsen waar dat door middel van een toegangsbord wordt aangegeven.
- Op en rond het water wonen mensen. Respecteer hun privacy. Veroorzaak alstublieft geen onnodige (geluids)overlast.
- Houd tenminste 50 meter afstand van de wal, dit ten bescherming van de oevers.

Artikel 3. 
De huurperiode: begin, verlening, einde
De huurperiode vangt aan op het vooraf overeengekomen tijdstip. Een huurder die niet op het overeengekomen tijdstip aanwezig is om het vaartuig in ontvangst te nemen heeft geen recht op compensatie in de vorm van aanpassing van de huurperiode naar een latere eindtijd. 

Indien huurder tijdens de vaart de huurperiode wil verlengen dient er eerst telefonisch contact te worden opgenomen met Sloepverhuur Bootje bij loetje . Als de reservering verlengd kan worden (Sloepverhuur Bootje bij loetje behoudt zich het recht voor dit te weigeren) dan is het reguliere uurtarief (zoals terug te vinden op de website van Sloepverhuur Bootje bij loetje) van toepassing. Deze afspraken zullen altijd schriftelijk worden bevestigd via WhatsApp.

Indien huurder het vaartuig bij het einde van de huurperiode niet op het afgesproken tijdstip terug brengt wordt voor alle extra tijd €30,- per kwartier in rekening gebracht. Huurder is tevens gehouden tot het vergoeden van alle schade (compensatie aan de andere huurder) die door Bootje bij loetje wordt geleden als gevolg van het niet tijdig retourneren van het vaartuig.

Huurder zal het vaartuig bij het einde van de huurperiode schoon en zonder afval teruggeven aan Sloepverhuur Bootje bij loetje. Indien het vaartuig vuil wordt teruggegeven kan huurder €75,- schoonmaakkosten verschuldigd zijn.

Bij teruggave van het vaartuig dient huurder het vaartuig goed aan te leggen met daarvoor bestemde lijnen, en ten alle tijden te wachten op de persoon die de sloep heeft te ontvangen (mocht deze niet aanwezig zijn). 

Artikel 4. Verplichtingen Sloepverhuur Bootje bij loetje en huurder  
Op het moment van aanvang van de huurperiode zorgt Sloepverhuur Bootje bij loetje ervoor dat huurder kan beschikken over het betreffende vaartuig. Sloepverhuur Bootje bij loetje zal er daarbij voor zorgen dat het vaartuig in goede staat verkeert. De vaartuigen van Sloepverhuur Bootje bij loetje zullen geschikt zijn voor het overeengekomen gebruik.

Sloepverhuur Bootje bij loetje draagt tevens zorg voor een passende verzekering van het vaartuig (wettelijke aansprakelijkheid, casco en diefstal), geldend voor het overeengekomen vaargebied.

Het is de huurder niet toegestaan de sloep af te staan aan derden. Huurder blijft te alle tijde verantwoordelijk tot het moment waarop het vaartuig weer aan de (vertrek) steiger van Sloepverhuur Bootje bij loetje is afgemeerd. Indien het vaartuig geactiveerd, danwel niet geactiveerd, ergens anders dan aan de (vertrek)steiger is afgemeerd / achtergelaten, dan wordt de volledige borg ingehouden. Eventueel aanvullende kosten zullen worden verhaald op de huurder. 

Huurder dient zich te conformeren aan alle van toepassing zijnde vaarregels. Indien huurder niet op de hoogte is van de vaarregels dient huurder contact op te nemen met Sloepverhuur Bootje bij loetje. Huurder wordt geacht over alle vaardigheden te beschikken die nodig zijn voor een veilige vaart. Wanneer dit niet het geval blijkt te zijn behoudt de verhuurder zich het recht om de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden. 

Huurder dient voor aanvang van de vaart te controleren of de volledige benodigde veiligheidsuitrusting aanwezig is. Indien dit niet het geval blijkt te zijn dient hij Sloepverhuur Bootje bij loetje hiervan op de hoogte te stellen voor aanvang van de vaart.

Huurder zal het vaartuig gebruiken als een ‘goede huisvader’ en slechts gebruiken voor het doel waartoe het vaartuig naar haar aard geschikt is. Huurder mag geen veranderingen aan het vaartuig aanbrengen. Eventuele reaparaties worden enkel en allen door Sloepverhuur Bootje bij loetje uitgevoerd tenzij anders afgesproken.

Huurder zal het vaartuig met inachtneming van aanwijzingen en/of instructie van Sloepverhuur Bootje bij loetje en/of gebruiksvoorschriften etc. gebruiken. Voor alle schade die voortvloeit uit het niet of niet volledig in acht nemen of naleven van die aanwijzingen en/of instructies van Sloepverhuur Bootje bij loetje en/of gebruiksvoorschriften etc. is huurder aansprakelijk.

Aan het einde van de huurperiode draagt huurder het vaartuig over aan Sloepverhuur Bootje bij loetje op de overeengekomen plaats en tijd. Het vaartuig, inclusief de aanwezige inventaris, dient dan in dezelfde staat als bij aanvang van de huurperiode te verkeren.

Artikel 5. 
Borgsom en betaling 
Huurder betaald aan Sloepverhuur Bootje bij loetje een borgsom ter hoogte van €50,00 (kano/Sub board) of €150,00 (Luxe Sloep)deze borgsom zal na afloop van de huurperiode binnen 3 werkdagen aan huurder geretourneerd worden. Huurder betaald bij aankomst/ incheckbalie het overeengekomen bedrag aan Sloepverhuur Bootje bij loetje. 

Sloepverhuur Bootje bij loetje is bevoegde de borgsom geheel of gedeeltelijk in te houden in geval van schade of indien huurder het vaartuig niet op het afgesproken tijdstip aan Sloepverhuur Bootje bij loetje teruggeeft, of in geval van overeengekomen verlenging. Extra en/of te veel gevaren tijd wordt dan naar evenredigheid verrekend met de borgsom waarbij altijd naar boven wordt afgerond per 15 minuten.

Indien de huurder de verschuldigde huur niet voldoet wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Sloepverhuur Bootje bij loetje kan dan zonder tussenkomst van de rechter de huurovereenkomst ontbinden en het vaartuig onmiddellijk onder zich nemen. Sloepverhuur Bootje bij loetje is gerechtigd de wettelijk rente over het verschuldigde bedrag te berekenen en in rekening te brengen. Eventuele kosten die Sloepverhuur Bootje bij loetje maakt – in en buiten rechte – om voldoening van de betaling van huurder te verkrijgen komen voor rekening van huurder. 

Artikel 6. 
Schade en aansprakelijkheid.
Alle vaartuigen zijn verzekerd voor schade. Huurder betaalt Sloepverhuur Bootje bij loetje een borgsom € 150,00 welke dient deels vergoeding van het eigen risico in geval van schade. Dit bedrag is € 250,00

In geval van schade dient de huurder Sloepverhuur Bootje bij loetje onmiddellijk op de hoogte te stellen. Bij het niet (direct) melden van een schade wordt de volledige borg ingehouden, ongeacht het uiteindelijke bedrag van de schade. Als de schade hoger is dan de ingehouden borg wordt het aanvullende bedrag alsnog verhaald op de huurder.

Het niet-nakomen van het bepaalde in deze algemene voorwaarden door huurder kan leiden tot volledige aansprakelijkheid voor schade en daaruit voortvloeiende kosten.

Wanneer er sprake is van roekeloosheid, nalatigheid en/of het niet nakomen van aanwijzingen van Sloepverhuur Bootje bij loetje, kan huurder volledig aansprakelijk gesteld worden voor de daaruit voorvloeiende schade zonder dat Sloepverhuur Bootje bij loetje een beroep doet op haar verzekering.

Huurder is aansprakelijk voor schade aan het vaartuig alsmede voor door hem en/of medeopvarenden aan derden veroorzaakte schade voor zover niet gedekt door de verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zich heeft.

Huurder is in alle gevallen volledig aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte (gevolg-) schade.
Indien het vaartuig bij teruggave niet in dezelfde staat verkeerd als bij ontvangst, is Sloepverhuur Bootje bij loetje gerechtigd om op kosten van huurder het vaartuig in staat te herstellen als waarin het vaartuig zich bij aanvang van de huurperiode bevond, tenzij de bedoelde kosten door de verzekering van Sloepverhuur Bootje bij loetje worden gedekt. In dat geval is huurder enkel het eigen risico (= de borgsom) verschuldigd. 

Sloepverhuur Bootje bij loetje kan niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel of (gevolg-) schade van welke aard dan ook, ongeacht de oorzaak voor het ontstaan van dit letsel of de schade, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de huurovereenkomst tussen Sloepverhuur Bootje bij loetje en Huurder, tenzij vaststaat dat dit letsel of deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Sloepverhuur Bootje bij loetje en/of diens ondergeschikten. De aansprakelijkheid van Sloepverhuur Bootje bij loetje is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de huurovereenkomst.

Sloepverhuur Bootje bij loetje is niet aansprakelijk voor het verliezen en/of het beschadigen van eigendommen die huurder meeneemt op het vaartuig 

Artikel 7. Annuleringen

Annulering                                   Berekend
– 7 dagen voor vertrek             0%  – van het factuur bedrag
– 7 tot 2 dagen van tevoren   50% – van het factuur bedrag
– 24 uur van tevoren            100% – van het factuur bedrag

Bij annulering na de definitieve bevestiging is de klant te allen tijde verplicht € 25,- (exclusief 21% btw) administratiekosten te betalen. 
De annulering kan uitsluitend per mail geschieden. Annulering binnen 24 uur alleen per Whats-App.

Voor luxe sloepen , kano's en sub-boarden geldt dat het wederzijds mogelijk is om te annuleren bij extreme weersomstandigheden (Stevige regen). 
Dit alleen op de dag van varen zelf. Niet 1 of 2 dagen voor varen op basis van weersvoorspelling

Omboeken is mogelijk tot 3 werkdagen voor aanvang kosten bedragen 2 x de service kosten.

Als u uw tocht wilt annuleren, kan dat door ons een e-mail te sturen naar informatie@bijloetje.nl

Artikel 8. 
Overmacht
Sloepverhuur Bootje bij loetje is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Huurder indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Sloepverhuur Bootje bij loetje kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien boven bedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de huurder gehouden aan diens verplichtingen jegens Sloepverhuur Bootje bij loetje tot aan dat moment te voldoen. Sloepverhuur Bootje bij loetje is gerechtigd om het reeds nagekomen, respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De huurder is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarde verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Sloepverhuur Bootje bij loetje geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Sloepverhuur Bootje bij loetje niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van SloepverhuurBootje bij loetje of van derden daaronder begrepen. Sloepverhuur Bootje bij loetje heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert. 

Artikel 9. 
Klachten en geschillen
Bij klachten dient huurder Sloepverhuur Bootje bij loetje hier binnen bekwame tijd schriftelijk met onderbouwing van op de hoogte te stellen.

Op alle overeenkomsten tussen Sloepverhuur Bootje bij loetje en Huurder waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de bevoegde rechter te Rotterdam is bevoegd van geschillen kennis te nemen. 
 

Elektrisch varen is veel stiller dan varen met een boot met een brandstofmotor en het geeft geen uitlaatgassen af, waardoor het een milieuvriendelijke optie is. Dit betekent dat u kunt genieten zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over vervuiling en lawaai.
De Reeuwijkse plassen zijn ontstaan als gevolg van de turfwinning in het gebied. De rechthoekige vormen van de plassen zijn een gevolg van de verkavelingsgrenzen uit de tijd voor de ‘Grote Ontginning’.

De Reeuwijkse Plassen bieden een uniek landschap van water, rietvelden en moerasbossen en zijn een populaire bestemming voor watersporters en natuurliefhebbers. De Reeuwijkse Plassen zijn onderdeel van het Groene Hart, een gebied dat bekend staat om zijn groene landschap, historische dorpen en steden en de vele mogelijkheden voor recreatie. Reeuwijk is een belangrijk onderdeel van dit gebied en biedt een unieke combinatie van natuur, cultuur en recreatie.

IMG_5132 (1)

Wij zijn gevestigd aan de Elfhoevenplas, Lucassenlaan 1-5 op de fiets en of auto vanaf landal 10 minuten, 

Omgeving
Landal De Reeuwijkse Plassen ligt midden in het Groene Hart, tussen de poldersloten, het wuivende riet en karakteristieke boerderijen. 
Met al het groen om je heen vergeet je bijna dat je in de Randstad zit. 
De ideale uitvalsbasis voor watersport op de Reeuwijkse Plassen of een uitstapje naar Gouda, Utrecht, Den Haag of Rotterdam.

De Reeuwijkse Plassen

Denk je aan de Reeuwijkse Plassen, dan denk je aan vaarplezier. Maar de plassen hebben heel wat meer te bieden. Tussen de waterwegen en meren door loop je over smalle weggetjes en spot je vogels.                            Rond het water ervaar je het polderland met rietkragen, dijken en boerenweggetjes.

Ik vond het superleuk om Reeuwijk een keer van de andere kant te zien. Je herkent de plekken wel maar op deze manier beleef je de plassen echt op een andere manier.
Marcel van den Brink
Ik woon al 25 jaar in Reeuwijk maar wist echt niet dat het plassengebied zo mooi en vooral zo groot is. Wat een prachtig relaxmiddagje gewoon bij ons 'om de hoek'!
Miriam de Haan
Met vrienden een dagje varen. Dit pakte boven verwachting leuk uit. Wat een mooie, nee wat een fantastische omgeving. En een fijne boot. Dikke aanrader!
Willem

Bootje bij Loetje | Ontwerp & realisatie Kjoew & De Goudse Wolf

Bootje bij Loetje
Ontwerp & realisatie Kjoew & De Goudse Wolf